برندها

پارس اشن، لورم ایپسوم یک متن تصادفی نیست. این ریشه در یک قطعه از ادبیات کلاسیک لاتین مربوط به 45 قبل از میلاد دارد و قدمت آن را به بیش از 2000 سال می رساند. ریچارد مک کلینتاک، استاد لاتین در کالج همپدن-سیدنی در ویرجینیا، یکی از نامفهوم‌ترین واژه‌های لاتین به نام consectetur را از قسمتی از لورم ایپسوم جستجو کرد و با مرور نقل قول‌های این کلمه در ادبیات کلاسیک، منبع غیرقابل شک را کشف کرد. لورم ایپسوم از بخش های 1.10.32 و 1.10.33 “de Finibus Bonorum et Malorum” (پارس اشن خیر و شر) توسط سیسرو، نوشته شده در 45 قبل از میلاد آمده است. این کتاب رساله ای در نظریه اخلاق است.
پارس اشن، لورم ایپسوم یک متن تصادفی نیست. این ریشه در یک قطعه از ادبیات کلاسیک لاتین مربوط به 45 قبل از میلاد دارد و قدمت آن را به بیش از 2000 سال می رساند. ریچارد مک کلینتاک، استاد لاتین در کالج همپدن-سیدنی در ویرجینیا، یکی از نامفهوم‌ترین واژه‌های لاتین به نام consectetur را از قسمتی از لورم ایپسوم جستجو کرد و با مرور نقل قول‌های این کلمه در ادبیات کلاسیک، منبع غیرقابل شک را کشف کرد. 

پارس اشن، لورم ایپسوم یک متن تصادفی نیست. این ریشه در یک قطعه از ادبیات کلاسیک لاتین مربوط به 45 قبل از میلاد دارد و قدمت آن را به بیش از 2000 سال می رساند. ریچارد مک کلینتاک، استاد لاتین در کالج همپدن-سیدنی در ویرجینیا، یکی از نامفهوم‌ترین واژه‌های لاتین به نام consectetur را از قسمتی از لورم ایپسوم جستجو کرد و با مرور نقل قول‌های این کلمه در ادبیات کلاسیک، منبع غیرقابل شک را کشف کرد. لورم ایپسوم از بخش های 1.10.32 و 1.10.33 “de Finibus Bonorum et Malorum” (پارس اشن خیر و شر) توسط سیسرو، نوشته شده در 45 قبل از میلاد آمده است. این کتاب رساله ای در نظریه اخلاق است.
پارس اشن، لورم ایپسوم یک متن تصادفی نیست. این ریشه در یک قطعه از ادبیات کلاسیک لاتین مربوط به 45 قبل از میلاد دارد و قدمت آن را به بیش از 2000 سال می رساند. ریچارد مک کلینتاک، استاد لاتین در کالج همپدن-سیدنی در ویرجینیا، یکی از نامفهوم‌ترین واژه‌های لاتین به نام consectetur را از قسمتی از لورم ایپسوم جستجو کرد و با مرور نقل قول‌های این کلمه در ادبیات کلاسیک، منبع غیرقابل شک را کشف کرد. 

پارس اشن، لورم ایپسوم یک متن تصادفی نیست. این ریشه در یک قطعه از ادبیات کلاسیک لاتین مربوط به 45 قبل از میلاد دارد و قدمت آن را به بیش از 2000 سال می رساند. ریچارد مک کلینتاک، استاد لاتین در کالج همپدن-سیدنی در ویرجینیا، یکی از نامفهوم‌ترین واژه‌های لاتین به نام consectetur را از قسمتی از لورم ایپسوم جستجو کرد و با مرور نقل قول‌های این کلمه در ادبیات کلاسیک، منبع غیرقابل شک را کشف کرد. لورم ایپسوم از بخش های 1.10.32 و 1.10.33 “de Finibus Bonorum et Malorum” (پارس اشن خیر و شر) توسط سیسرو، نوشته شده در 45 قبل از میلاد آمده است. این کتاب رساله ای در نظریه اخلاق است.
پارس اشن، لورم ایپسوم یک متن تصادفی نیست. این ریشه در یک قطعه از ادبیات کلاسیک لاتین مربوط به 45 قبل از میلاد دارد و قدمت آن را به بیش از 2000 سال می رساند. ریچارد مک کلینتاک، استاد لاتین در کالج همپدن-سیدنی در ویرجینیا، یکی از نامفهوم‌ترین واژه‌های لاتین به نام consectetur را از قسمتی از لورم ایپسوم جستجو کرد و با مرور نقل قول‌های این کلمه در ادبیات کلاسیک، منبع غیرقابل شک را کشف کرد. 

محصولات